Zadanie nr 3

oze thumbPROJEKT BADAWCZY STRATEGICZNY

Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków

ZADANIE BADAWCZE NR 3

Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie

KIEROWNIK ZADANIA BADAWCZEGO NR 3

prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł
Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

TERMIN REALIZACJI ZADANIA BADAWCZEGO

1.05.2010 r. - 30.04.2013 r. 

CEL ZADANIA BADAWCZEGO
Celem zadania badawczego nr 3 jest opracowanie sposobów rekomendacji służących zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym budynku,
a poprzez to uzyskanie pozytywnych efektów ekologicznych, ekonomicznych
oraz technicznych w skali budynku, kompleksów budowlanych, gmin a w efekcie kraju.
Oczekiwane rezultaty zadania badawczego nr 3 uzyskano poprzez realizację następujących podzadań:

  • ocenę istniejącego stanu rekomendacji wykorzystania OZE w budownictwie,
  • opracowanie metodologii oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OZE w budynkach,
  • opracowanie programu komputerowego do oceny technicznej, ekonomicznej i ekologicznej wykorzystania OZE w budynkach,
  • opracowanie szczegółowych rekomendacji.

FINANSOWANIE

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr SP/B/3/76469/10 z dnia 05 maja 2010 r.