Etapy realizacji

schetma realizacyjny zadania thumb

W zakresie zadania badawczego nr 3 wykonano następujące etapy:

Etap 1. Ocena istniejącej bazy danych wejściowych dotyczących OŹE (zasobów, warunków klimatologicznych, dostępnych technologii).
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Etap 2. Ocena istniejącej metodologii wyznaczania technicznych, ekonomicznych i ekologicznych efektów wykorzystania OŹE w budownictwie.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej. Kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

Etap 3. Ocena istniejących metod rekomendacji wykorzystania OŹE w budownictwie, a zwłaszcza programów komputerowych.
Podmiot realizujący: Instytut Technik Innowacyjnych "EMAG". Kierownik etapu: dr inż. Włodzimierz Boroń

Etap 4. Badanie efektywności energetycznej i kosztowej realizacji przedsięwzięć w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii (OŹE) w budynkach, na podstawie dotychczas zrealizowanych inwestycji, ze wsparciem finansowym ze środków publicznych.
przewidywane produkty zadania thumbPodmiot realizujący: Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum". Kierownik etapu: Mgr Katarzyna Papież-Pawełczak

Etap 5. Opracowanie metodologii oceny efektów technicznych, ekonomicznych i ekologicznych substytucji konwencjonalnych źródeł energii przez OŹE z wykorzystaniem analizy cyklu życia (LCC).
Podmiot realizujący: Główny Instytut Górnictwa. Kierownik etapu: Mgr inż. Marek Bieniecki

Etap 6. Badania nad stosowaniem mikrokogeneracji i kogeneracji małej skali oraz technologii zintegrowanych z wykorzystaniem OŹE (z uwzględnieniem mikrobiogazowni i innych technologii OŹE) w różnych kategoriach budynków.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki iSterowania Układów. Kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Etap 7. Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OŹE.
Podmiot realizujący: Główny Instytut Górnictwa. Kierownik etapu: Mgr inż. Marek Bieniecki

Etap 8. Analiza systemowa gospodarki energetycznej kompleksu budowlanego użyteczności publicznej.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej. Kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik

Etap 9. Określenie wpływu zmian struktury wewnętrznej  i zewnętrznej budynku na zwiększenie OŹE w  budownictwie.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej. Kierownik etapu: dr hab. inż. Ireneusz Szczygieł, Prof. nzw. w Pol. Śl.

Etap 10. Analiza wpływu sposobu zarządzania zespołem obiektów na zwiększenie wykorzystania OŹE.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i  Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej. Kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

Etap 11. Rola i zadania gminy w zakresie zwiększenia udziału OŹE w budownictwie.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Etap 12. Opracowanie metodologii wyznaczania technicznych zasobów energetycznych OŹE w aspekcie możliwości zwiększenia ich zastosowania w budownictwie.
Podmiot realizujący: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kierownik etapu: dr Zbigniew Caputa

Etap 13. Opracowanie metodologii oceny wpływu pozatechnicznych kryteriów podejmowania decyzji o wyborze źródeł energii w budownictwie.
Podmiot realizujący: Główny Instytut Górnictwa. Kierownik etapu: Mgr inż. Marek Bieniecki

Etap 14. Opracowanie bazy danych dotyczącej wykorzystania OŹE w zakresie zasobów energii, kosztów, efektów ekologicznych i okresu eksploatacji.
Podmiot realizujący: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kierownik etapu: dr Zbigniew Caputa

Etap 15. Opracowanie, na bazie istniejących kodów symulacji energetycznej budynków, algorytmu programu komputerowego do oceny wpływu struktury budynku na zapotrzebowanie energii, możliwość wykorzystania OŹE oraz efektów energetycznych i ekologicznych, wynikających z przyjętej postaci rozwiązania technologicznego źródła.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej. Kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Janusz Skorek

Etap 16. Opracowanie algorytmu programu komputerowego związanego z mikrokogeneracją oraz mikropoligeneracją z OŹE, z uwzględnieniem mikrobiogazowni.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Etap 17. Opracowanie algorytmów programów komputerowych wykorzystania poszczególnych rodzajów OŹE w budownictwie.
Podmiot realizujący: Główny Instytut Górnictwa. Kierownik etapu: Mgr inż. Marek Bieniecki

Etap 18. Opracowanie systemu komputerowego wspomagającego ocenę zastosowania OŹE w budownictwie.
Podmiot realizujący: Instytut Technik Innowacyjnych "EMAG". Kierownik etapu: dr inż. Włodzimierz Boroń

Etap 19. Walidacja aplikacji systemu komputerowego dotyczącego wykorzystania OŹE w budownictwie.
Podmiot realizujący: Instytut Technik Innowacyjnych "EMAG". Kierownik etapu: dr inż. Włodzimierz Boroń

Etap 20. Opracowanie wytycznych projektowych wykorzystania OŹE w budownictwie, przy uwzględnieniu krajowych i unijnych norm prawnych.
Podmiot realizujący: Główny Instytut Górnictwa. Kierownik etapu: Mgr inż. Marek Bieniecki

Etap 21. Określenie wpływu wykorzystania OŹE na ocenę charakterystyki energetycznej budynku i przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii.
Podmiot realizujący: Instytut Technik Innowacyjnych "EMAG". Kierownik etapu: dr inż. Włodzimierz Boroń

Etap 22. Ocena wpływu wykorzystania OŹE na celowość przystąpienia przedsiębiorstw energetyki komunalnej do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej. Kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

Etap 23. Określenie wpływu wykorzystania OŹE oraz zarządzania redukcją emisji CO2 na realizację celów pakietu 3x20.
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów. Kierownik etapu: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk

Etap 24. Opracowanie strategii zwiększenia udziału OŹE w budownictwie (uregulowania prawne, mechanizmy finansowe, oddziaływanie na zachowania społeczne, modelowe rozwiązania, techniczne).
Podmiot realizujący: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej. Kierownik etapu: Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł

Etap 25. Działania marketingowe wraz z identyfikacją szerokiego rynku zbytu oraz działania informacyjno-promocyjne propagujące uzyskane podczas realizacji zadania badawczego.
Podmiot realizujący: Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum". Kierownik etapu: Mgr Katarzyna Papież-Pawełczak